“මැණිකේ මගේ හිතේ “ඉන්දීය අගමැතිගේ මැතිවරණ ප්‍රචාරණයට(Video)

අතිශය ජනප්‍රියත්වයට පත් වූ  යොහානි ද සිල්වාගේ “මැණිකේ මගේ හිතේ” ගීතය දැන් ඉන්දියාවේ පාලක භාරතීය ජනතා…

මෝදිගේ භාරතීය ජනතා පක්ෂය ලංකාවේ දේශපාලනයට සූදානම්

ඉන්දියාවේ පාලක භාරතීය ජනතා පක්ෂය ශ්‍රී ලංකාව තුල ද ස්ථාපිත කර මැතිවරණ සඳහා ඉදිරිපත් වන බව…