ඉන්දියාවේ ආරක්ෂාව බී ජේ පී පක්ෂය යටතේ තහවුරුයි / ඉන්දීය විදේශ ඇමති

භාරතීය ජනතා පක්ෂයේ නායකත්වය යටතේ ඉන්දියාවේ ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත බව ඉන්දීය විදේශ ඇමති එස් ජයශංකර් මහතා පවසනවා.…