ඉන්දියානු සාගරයේ භූමිකම්පාවක් / අවදානයෙන් සිටින්නැයි උපදෙස්

ඉන්දියානු මුහුදු කලාපයේ නිකොබාර් දුපත් ආසන්නයේ රිච්ටර් මාපකයේ ඒකක 6.5 ප්‍රභලත්වයෙන් යුත් භුකම්පනයක් සිදුව ඇති බව…