පානමට ඔබ්බෙන් මුහුදේ ඒකක 4ක භූ කම්පනයක්

පානමට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදේ අද පෙරවරුවේ ඒකක 4 ක මට්ටමේ භූචලනයක් වාර්තා වී ඇතැයි භූ විද්‍යා…