භූමිකම්පාවක් ඇතිවූ විට ඔබ කළ යුත්තේ කුමක් ද?

තුර්කියට සහ සිරියාවට සඳුදා (පෙබ. 6) බලපෑ ඒකක 7.8ක භූමිකම්පාව මෙම දශකයේ සිදුවූ භයානක ම භූමිකම්පාව…