ජපානයේ ප්‍රබල භූ කම්පනයෙන් ආපදා රැසක් / සිය දෙනෙකුට තුවාල

ජපානයේ ෆුකුෂිමා කලාපයට ඊයේ බලපෑ ප්‍රබල භූ කම්පනය හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 100කට වැඩි පිරිසක් තුවාල ලබා තිඛෙනවා.…