ශ්‍රී ලංකාවටත් මංකිපොක්ස් අවදානමක් (Video)

ඉන්දියාවෙන් මංකිපොක්ස් රෝගියෙකු වාර්තා වීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාවටද එම අවදානම පවතින බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය…