හෙයියන්තුඩුවේ ලක්ෂ 23ක මංකොල්ලය සැලසුම් කළ නාටකයක් බව හෙළිවේ

රුපියල් විසිතුන්ලක්ෂ අසූහතර දහසක මුදලක් කොල්ල කෑ බවට හෙයියන්තුඩුව පොලිසියට පෞද්ගලික ආයතනයක විධායක නිලධාරියකු සිදු කළ…