ලංකාවට එන සියලු මගීන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සියලුම මගීන් සදහා ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ප්‍රකාශ කෙරෙන ලියැවිල්ල අනිවාර්ය කරන්නැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය,…