ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර මගී යාත්‍රා සේවය අප්‍රේල් මාසයේ ඇරඹෙයි

ලබන අප්‍රේල් 29 වනදා සිට ශ්‍රී ලංකාවේ ,යාපනයේ කන්කසන්තුරේ සිට ඉන්දියාවේ කරෙයිකාල් දක්වා මගී යාත්‍රා සේවාවක්…