මංගල උත්සව නිසා “මඟුල් පොකුරු” අවදානමක්

මංගල උත්සව සඳහා ලබාදී ඇති  අවසරය අවභාවිතා කරන තත්වයක්  පෙනෙන්නට තිබෙන බවත් මෙලෙස වගකීම් විරහිතව කටයුතු…