පුංචි ලෝකාන්තයේ රාත්‍රී කඳවුරු තාවකාලිකව තහනම්

මඩොල්සිම පුංචි ලෝකාන්තය ආශ්‍රිතව සංචාරකයින්ට රාත්‍රි කාලයේ කූඩාරම්වල රැදී සිටීම සඳහා තාවකාලික තහනමක් පනවා තිබෙනවා. මීගහකිවුල…