ක්‍රීඩාවෙන් රට ඉහළට ඔසවා තැබීම අරමුණයි / මධුෂාන් හරීන්ද්‍ර

ක්‍රීඩාවෙන් රට ජාත්‍යන්තරය තුළ ඔසවා තැබීමට රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙල ශක්තිමත් කිරීමට කැපවී කටයුතු කරන බව…