මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නිවාසවලට විදුලි කප්පාදුවක් නෑ / විදුලිය නොකැපෙන තැන් මෙන්න

ජනාධිපති මන්දිරය, පාර්ලිමේන්තුව සහ මන්ත්‍රී නිල නිවාස යෝජනා ක්‍රමය ඇතුළු විදුලිය විසන්ධි නොවන ප්‍රදේශ 191ක් රට…