ජන්දය පැරදී මන්ත්‍රී නිවාසවල සිටි හිටපු මන්ත්‍රී 8කට නඩු

මහමැතිවරණයෙන් පරාජයට පත්වීමෙන් පසු කොළඹ මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාසවල අනවසරෙන් පදිංචිව සිටි මන්ත්‍රීවරුන් 8 දෙනකුට එරෙහිව…