මනාප ජන්ද ක්‍රමය අහෝසි කරන්න / නව ව්‍යවස්ථාවට ශ්‍රීලනිපයෙන් යෝජනා

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ මැතිවරණ ක්‍රමය සංශෝධනය වියයුතු බව කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා…