පළමු සඳ ගමනට එක්වූ මයිකල් කොලින්ස් මිය යයි

පළමු සඳ ගමනට එක් වූ ගගනගාමියෙකු වන මයිකල් කොලින්ස් අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. මිය යනවිට ඔහුගේ වයස…