අරලිය ගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට මයිනාගෝගම” අට්ටාලය පොලිසියෙන් ගලවා දමයි

අරලිය ගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට ස්ථාපනය කර ඇති ‘මයිනාගෝගමේ’ සවි කර තිබූ අට්ටාලයක් අද (01) අලුයම පොලිස්…