කූඩාරම් කැඩූ පොලිසියේ වෑයම පරදී / ගාලුමුවදොරින් යළි කූඩාරම් ළඟාවෙයි

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය ඉදිරිපිට ඉදිකර තිබූ වේදිකා සහ කූඩාරම් කිහිපයක් පොලිස් නිලධාරීන් විසින් ඉවත් කිරීමෙන් පසු ගාලු…