මරණ දඩුවම නියමවී සිටින 260කට සහනයක් දෙන්න යෝජනා

මරණ දඬුවම නියම වී සිටින සිරකරුවන් 260 දෙනෙකුගේ දඬුවම ජීවිතාන්තය දක්වා ලිහිල් කිරිමේ යෝජනාව ජනාධිපතිවරයා වෙත…