අධිකරණයේ පෙනී සිටීම ප්‍රමාණවත් / මර්වින් සිල්වාට අධිකරණය දන්වයි

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගත් හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වාට නොවැම්බර් මස 16 වනදා අධිකරණය හමුවේ…