නුවරඑළියට මල් තුහින ( Video)

මේ දිනවල නුවරඑළියට මල් තුහින පතිතවීම ආරම්භවී තිබෙනවා. මෙය අළුයම් කාලයේ මනස්කාන්ත දසුනක් වන අතර මේ…