මාලි රාජ්‍යයේ මවක් එකවර දරුවන් 9ක් බිහි කරයි

මාලි රාජ්‍යයේ මවක් එකවර දරුවන් 9 දෙනකු බිහිකර ඇතැයි ප්‍රංශ පුවත් සේවය වාර්තා කළා. හලීමා සිසේ…