කොළඹ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ අයෙකුට කොරෝනා

කොළඹ පිහිටි ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිඛෙනවා. මහකොමසාරිස් කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත්…