මහජන උද්ඝෝෂණවලට සහාය දෙනවා / අනුර කුමාර දිසානායක

ජනපති ධුරයෙන් ඉවත් වන තුරු ජාතික ජන බලවේගය මහජන උද්ඝෝෂණවලට සහය ලබා දෙන බව එහි නායක…