විදුලි කප්පාදුව සැලකිය යුතු මට්ටමකින් පහත දමනවා / මහජන උපයෝගිතා කොමිසම

ඉදිරි දින කිහිපයේ විදුලිය කප්පාදුව සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම(PUCSL) පවසයි. එහි…