ලංකාවේ මහාරාජාවරු නෑ / මාධ්‍ය නිදහස මාධ්‍ය හිමිකරුගේ නිදහස නොවේ / ජනපති අවධාරණය කරයි-(VIDEO)

මාධ්‍ය නිදහසට තමන් කිසිදු අවස්ථාවක බලපෑම් සිදුකර නොමැති බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. මාධ්‍ය නිදහස…