කුමන අලුත් ප්‍රභේද ආවත් එයට විසඳුම එන්නත්කරණය /මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ

කුමන අලුත් ප්‍රභේදයක් පැමිණිය ද එයට විසදුම ලෙස ඉදිරියට යා හැක්කේ එන්නත්කරණය මගින් බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර…