දේශපාලන ප්‍රධානීන්ට මහනායක හිමිවරුන්ගෙන් යළිත් දැනුම්දීමක්

රට තුළ දේශපාලන, සමාජීය සහ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ඇති කොට ජන ජීවිත සුරක්ෂිත කිරීමට වහා ක්‍රියාත්මක විය…