මහනාහිමිවරුන්ගෙන් ප්‍රබල පණිවිඩයක් / සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හදන්නැයි ඉල්ලීමක්

දේශපාලන හා ආර්ථික ස්ථාවරත්වය තුළින් ජනජීවිත සුරක්ෂිත කිරීමට වහා ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව මහානායක ස්වාමීන්වහන්සේ ජනාධිපති…

දේශපාලනඥයන්ගේ හැසිරීම ගැන මහනායක හිමිවරුන්ගේ අප්‍රසාදය

පවතින අර්බුදය හමුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් හැසිරුණු ආකාරය පිළිබඳව සිය කණගාටුව පළකරන බව ත්‍රෛනිකායික මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලා…