කහඳගම රිමාන්ඩ්

මැයි 9 වනදා අරගලකරුවන්ට පහරදීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් මහින්ද කහඳගම ජුනි 8 වනදා දක්වා රක්ෂිත…