මැතිවරණ නොතැබීම අපරාධයක් / මහින්ද දේශප්‍රිය

නියමිත කාලයට මැතිවරණය නොපැවැත්වීම අපරාධයක් බව මැතිවරණ කොමිසමේ හිටපු සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.…