ප්‍රංශ හමුදා බිය ගැන්වූ බ්‍රිතාන්‍ය මහ රැජිනගේ හමුදාවේ තොප්පිය

බ්‍රිතාන්‍යයේ තට්ටු දෙකේ බස් ,රතු පැහැති දුරකථන කුටි හා බිග් ඛෙන් කුළුණ ආදිය සුවිශේෂ හදුනා ගැනීමේ…