රෝහල්වල ගොඩ ගැසී ඇති මළ සිරුරු කඩිනමින් ඉවත් කිරීමට උපදෙස්

දිවයිනේ ඇතැම් රෝහල්හි කලක සිට ගොඩගැසී ඇති හඳුනා නොගත් මෘත දේහ සම්බන්ධයෙන් සුදුසු නීතිමය තත්ත්වය සොයා…