දිස්ත්‍රික් 9කට නායයාමේ අවදානමක්

අධික වර්ෂාපතනයත් සමඟ ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය නායයාමේ අවදානම දිස්ත්‍රික්ක 09 ක් සදහා අවදානම් නිවේදන නිකුත්…

ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් මාතර , මොරවක හා අලපලාදෙනියෙන්

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා. එම සංඛ්‍යාව 45ක්. මොරවකින් 29ක් හා අලපලාදෙනියෙන්…