දිස්ත්‍රික් 9කට නායයාමේ අවදානමක්

අධික වර්ෂාපතනයත් සමඟ ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය නායයාමේ අවදානම දිස්ත්‍රික්ක 09 ක් සදහා අවදානම් නිවේදන නිකුත්…

හුදකලා බව සම්බන්ධ නවතම නිවේදනය

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා භාවය සම්බන්ධයෙන් නවතම නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව , මතුගම ප්‍රාදේශීය…