මන්ත්‍රීවරු තවමත් රට අන්දයි / කොළඹ ගෙවල් ඇති මන්ත්‍රීන් මාදිවෙල ගෙවල් අරගෙන

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් විස්සකට ආසන්න පිරිසක් කොළඹ තමන්ට අයිති නිවාස තිබියදී මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාස සංකීර්ණයෙන්ද  නිවාස…

ජන්දය පැරදී මන්ත්‍රී නිවාසවල සිටි හිටපු මන්ත්‍රී 8කට නඩු

මහමැතිවරණයෙන් පරාජයට පත්වීමෙන් පසු කොළඹ මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාසවල අනවසරෙන් පදිංචිව සිටි මන්ත්‍රීවරුන් 8 දෙනකුට එරෙහිව…