රටේ ගැටළු විසදන්න බාහිර යාන්ත්‍රණ අනවශ්‍යයි / විදේශ ලේකම්

රටේ අභ්‍යන්තර ගැටලු විසඳීමට බාහිර යාන්ත්‍රණයක කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නැති බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අද්මිරාල් මහාචාර්ය…