කොරෝනා තත්ත්වය සමග සියයට 40කට මානසික ගැටළු

කොවිඩ් හේතුවෙන් විෂාදය ඇතුළු කිහිප ආකාරයක මානසික රෝග ඇතිවීමේ ප්‍රවනතාව මේ වනවිට ඉහළ යමින් ඇති බව…