මාරවිල මූලික රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලයෙන් 20කට කොවිඩ්

මාරවිල මූලික රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලයේ 20 දෙනෙකුටත් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ…