අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරයි

සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කර තිබෙනවා. නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා…

ලංකාවට පැමිණෙන පුද්ගලයන්ට නව මාර්ගෝපදේශ / එන්නත් මාත්‍රා 2ම ගත් අයට නිරෝධායනය අනවශ්‍යයි

විදෙස්ගත ලාංකිකයින් හා විදේශිකයින් රට තුළට පැමිණීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේද ඇතුළත් නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් සෞඛ්‍ය…