මාල දිවයිනට වැලි පැටෙව් බව ඔප්පු කළොත් අස්වෙනවා

මාලදිවයිනේ දූපතක් ගොඩ කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ වැලි මාලදිවයිනට පැටවීමේ ජාවාරමකට  ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය…