යතුරුපැදියක ගැට ගසා මාවක් ඔයේ ගිල් වූ සෙබළාගේ ඝාතනය ගැන අනාවරණයක්

යතුරුපැදියක ගැට ගසා හොරණ මාවක් ඔයේ ගිල්වා මරා දැමූ හිටපු කොමාන්ඩෝ සෙබළකුගේ ඝාතනයක් පිළිබඳ විමර්ශන සිදුකළ…