මාළිගාවත්තේ පැල්පත් නිවාස පෙළක ගින්නක්

මාළිගාවත්තේ පැල්පත් නිවාස පෙළක ගින්නක් හටගෙන තිඛෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ ගින්නෙන් පැල්පත් නිවාස 50කට පමණ හානි සිදුව…