ලොව මෙතෙක් හමු වූ විශාලතම මැඩියා ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් හමුවෙයි

ලොව මෙතෙක් හමු වූ විශාලතම මැඩියා ලෙස සැළකිය හැකි සත්ත්වයෙකු ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් හමු වී තිබෙනවා. සාමාන්‍ය මැඩියෙකුට වඩා…