අප්‍රේල් 25ත් ජන්ද බෑ /කොමිසම අප්‍රේල් 4 යලි රැස්වෙයි

මැතිවරණයට අදාළ මුදල් ලබා නොදීම මත පළාත් පාලන මැතිවරණය නියමිත දිනයේ දී පවත්වන්නේ ද යන්න සම්බන්ධයෙන්…

හිටපු බන්ධනාගාර ඇමති ගැන මැතිවරණ කොමිසමෙන් ප්‍රකාශයක්

බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරු පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් වැලිකඩ සහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාරවලට ගොස් සිදුරකන ලද ක්‍රියාව…