හදිසි ජනාධිපතිවරණයක් ගැන කතාබහක්

මැතිවරණ කොමිසන් සභාවට නව සාමාජිකයන් පත් කිරීම නුදුරේ දීම සිදු වනු ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග…