මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයක්

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම සඳහා ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවා තිබෙනවා.