අපේක්ෂකයන්ගේ මැතිවරණ වියදම් සීමා කිරීමට යෝජනා

මැතිවරණයකට අදාළ වියදම් සම්බන්ධව “බලයලත් මුදලක්” තීරණය කිරිම යෝග්‍ය බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති නීතිඥ නිමල් පුංචිහේවා…