මැදපෙරදිග රටවල් 6 කින් එන අයට පැනවූ තහනම ඉවතට

මැදපෙරදිග රටවල් 6 ක සංචාරය කර මෙරටට පැමිණීමට පැනවූ තහනම ඉවත් කර තිබෙනවා. සිවිල් ගුවන් සේවා…

මැදපෙරදිග රටවල් 6 කින් එන ගුවන් මගීන්ට මෙරටට ගොඩ බැසීමට අවසර නැහැ

ජූලි පළමු වැනිදා සිට මැදපෙරදිග රටවල් 6 කින් පැමිණෙන ගුවන් මගීන්ට මෙරටට ගොඩ බැසීමට අවසර ලබා…